වන්දනාව සදහා විහාරස්ථානවලට පැමිණෙන පින්වතුන් ඒ ස්ථාන අපවිත්‍රව තිබෙනු දැක දැක නොසලකා නොයා යුතුය. සිද්ධස්ථාන ඇමද පිරිසිදු කිරීම උසස් පින්කමකි. එහි අනුසස් බොහෝ ය. එය ශ්‍රද්ධාව ඇති නම් වියදමක් නැතිව කා හටත් පහසුවෙන් කර ගත හැකි පින්කමකි.

ඔබේ ජීවිත පහන නිවෙන්නට පෙර ධර්මය දකින්න.

කාමයේ වරදවා නො හැසිරීමෙහි ආනිසංස

1. සතුරන් නැත්තෙකු වීම 
2. සියලුම දෙනා ප්‍රිය කරන්නෙකු වීම 
3. ලැබීමේ භාග්‍ය ඇත්තෙකු වීම 
4. සැපසේ නින්දයාම.
5. අපායට භය නැත්තෙකු වීම.
6. ක්‍රෝධය අඩු පුද්ගලයෙකු වීම.
7. ඒ ඒ දෙය පරීක්ෂා කරන්නෙකු වීම.
8. කර නොබාගත් කෙනෙකු වීම.
9. සැප විහරණ ඇත්තෙකු වීම.
10. සැපසේ පිබිදීම.
11. අහාරපාන , ඇඳුම් පැළඳුම් හෝ ඉඳුම් හිටුම් අඩුපාඩු නොවීම.
12. කාන්තා, නපුංසක හෝ උභතෝ ලක්ෂණයට පත් නොවීම.
13. සැක බිය නිසා බිම බලාගෙන නොසිටින්නෙකු වීම.
14. ඔවුනොවුන්ට ප්‍රියමනාප අඹුසැමියන් ලැබීම.
15. පිරිපුන් ඉඳුරන් ඇති බව.
16. සැක නැති පුද්ගලයෙකු වීම.
17. මහන්සි නොවී ධනය ලබන්නෙකු වීම.
18. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් නොවන්නෙකු වීම.
පින ද පව ද රැස්කරන්නේ ඔබේ ම සිතයි.
X