වන්දනාව සදහා විහාරස්ථානවලට පැමිණෙන පින්වතුන් ඒ ස්ථාන අපවිත්‍රව තිබෙනු දැක දැක නොසලකා නොයා යුතුය. සිද්ධස්ථාන ඇමද පිරිසිදු කිරීම උසස් පින්කමකි. එහි අනුසස් බොහෝ ය. එය ශ්‍රද්ධාව ඇති නම් වියදමක් නැතිව කා හටත් පහසුවෙන් කර ගත හැකි පින්කමකි.

ඔබේ ජීවිත පහන නිවෙන්නට පෙර ධර්මය දකින්න.

කුසලස්ස උපසම්පදා .....

සබ්බ පාපස්ස අකරනං - කුසලස්ස උපසම්පදා 

සචිත්ත පරියෝදපනං - ඒතං බුද්ධානුසාසනං 

සියලු පව් දුරු කල යුතුයි - කුසල් රැස් කරගත යුතුයි
තම සිත පිරිසිඳු කරගත යුතුයි - මේ සියලු බුදුවරුන්ගේ දේශනාවයි 
ඔබ විසින් කුසල් රැස් කිරීම* මතු නිර්වානය අරමුණුකරගෙන සිදුකළ යුතු වේ. එබැවින් ඔබවිසින් සිතින් කයින් වචනයෙන් සිදුවන අකුසලයෙන් වැලකී......
දන්දීම
සිල් රැකීම
භාවනා කිරීම
ධර්මය පිළිබඳ දැනුම වැඩිදියුනු කිරීම 
    වැනි යහපත් පුරැදු දෛනික ජිවිතයේ දී පුරැදුපුහුණු කිරීම මගඵල ලබන්නට හා මරණයට නොභියව මුහුනදීමට, සුගතියේ සිත පිහිටුවීමට මෙන්ම සතර අපායෙන් මිඳීමට පිහිටවේ.
    by Daham Vila
    පින ද පව ද රැස්කරන්නේ ඔබේ ම සිතයි.
    X